Krabbe

  
  
Schwimmkrabbe Geschn. (6-10)
Schwimmkrabbe Geschn. (6-10)
# DV4680
12 X 1 KG
Schwimmkrabbe Geschn. (11-15)
Schwimmkrabbe Geschn. (11-15)
# DV4682
12 X 1 KG
Blaue Schwimmkrabbe (M 2-3 Pcs)
Blaue Schwimmkrabbe (M 2-3 Pcs)
# DV4699
12 X 1 KG
Blaue Schwimmkrabbe Klein
Blaue Schwimmkrabbe Klein
# DV4702
20 X 500 GR
Blaue Schwimmkrabbe (M 3-6 Pcs)
Blaue Schwimmkrabbe (M 3-6 Pcs)
# DV4703
12 X 1 KG
Krabbe Gehackt
Krabbe Gehackt
# DV4710
20 X 500 GR
Varuna Krabbe
# DV4715
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Kanimi Krabbenbeine
# DV8222
10 X 500 GR
Surimi Krabben Stücke
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Krabben Stücke
# DV8224
10 X 1 KG
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Krabstäbchen 18cm
# DV8225
10 X 1 KG
Surimi Krabben Stücke
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Krabben Stücke
# DV8226
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Krabbenstäbchen
# DV8229
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Krabbenstäbchen
# DV8230
10 X 1 KG
Krabbe Madagascar 12 Stücke
MSF
Krabbe Madagascar 12 Stücke
# DV4720
12 X 1 KG
Krabbe Madagascar 8/12
MSF
Krabbe Madagascar 8/12
# DV4721
12 X 1 KG