Beans, Seeds & Peas

  
  
 
Hulled Millet
# 0565
24x454 Gr.
AFRICA'S FINEST
Ground Egusi
# 1200
10x100 Gr.
AFRICA'S FINEST
Whole Egusi
# 1201
10x100 Gr.
Egusi (Whole)
# 1203
12x300 Gr.
Roasted Sunflower Seeds Origin
# 6614
20x228 Gr.
Roasted Sunflower Seeds Spiced
# 6615
20x228 Gr.
Roasted Sunflower Seeds Spiced
# 6615-1
22x115 Gr.
Roasted Sunflower Seeds Coco.
# 6616
20x228 Gr.
Roasted Sunfl. Seeds Caramel
# 6617
18x160 Gr.
Roasted Sunfl.Seeds Ch. Pecan
# 6618
18x160 Gr.
Roasted Salty Pumpkin Seeds
# 6619
20x150 Gr.
COCK
Black Beans
# 4642
50x400 Gr.
COCK
Red Beans
# 4643
50x400 Gr.
DAHAODA
Watermelon Seeds (Licorice)
# 6612-1
20x220 Gr.
DAHAODA
Flavoured Sunflower Seeds
# 6613
40x150 Gr.
EAGLOBE
Lotus Seeds
# 1682
50x170 Gr.
EAGLOBE
Red Beans
# 4643-1
50x400 Gr.
EAGLOBE
Black Salted Beans
# 6097
40x250 Gr.
EAGLOBE
Black Water Melon Seeds
# 6612
50x200 Gr.
GOLDEN CHEF
Green Mung Beans
# 4640
50x400 Gr.