Spirits

  
  
BEIJING RED STAR
Er Guo Tou Jiu Spirit 56% Alc.
# 4289
20x500 Ml.
GOLDEN STAR
Mei Kuei Lu Spirit 54% Alc.
# 4210
6x500 Ml.
GOLDEN STAR
Kao Liang Chiew Spirit 62% Alc
# 4211
6x500 Ml.
GOLDEN STAR
Wu Chia PiChiew Spirit 54% Alc
# 4212
6x500 Ml.
HALICO
Vodka Lua Moi 45% Alc.
# 4339-3
12x500 Ml.
HALICO
Nep Moi Rice Spirit 30% Alc.
# 4339-5
12x500 Ml.
HONG THONG
Blended Spirits 35% Alc.
# 4335
12x700 Ml.
JINRO
Soju Chamisul 20,1% Alc.
# 4321
20x350 Ml.
JINRO
Soju Chamisul 17,8% Alc.
# 4321-3
20x350 Ml.
JINRO
Soju Grape 13% Alc.
# 4321-5
20x360 Ml.
JINRO
Soju Grapefruit 13% Alc
# 4321-6
20x360 Ml.
KWEI CHOW
Brandy Wine Moutai 53% Alc.
# 4295
12x500 Ml.
Original Thai Spirit 35% Alc.
# 4337
12x700 Ml.
Original Thai Spirit 35% Alc.
# 4338
12x350 Ml.
PRINCE
Brandy Wine Moutai 53% Alc
# 4294-4
6x500 Ml.
SANG SOM
Sang Som Rum 40% Alc.
# 4333
12x700 Ml.
TAIHUA
Ginseng Spirit 33% Alc.
# 4340
12x750 Ml.
WULIANGCHUN
Wu Liang Ye 52% Alc.
# 4296-2
6x500 Ml.
WULIANGCHUN
Wu Liang Chun 35% Alc.
# 4297
6x500 Ml.
WULIANGCHUN
Wu Liang Chun 50% Alc.
# 4298
6x500 Ml.