Légumes Chinois

  
  
 
Choi Sam
# 2005
1x7 Kg.
Shanghai Pak Choi
 
Shanghai Pak Choi
# 2039-2
1x8 Kg.
Kou Choi Chives (Guichai Leaf)
 
Kou Choi Chives (Guichai Leaf)
# 2043
1x6 Kg.
 
Wo Shun
# 2058
1x10 Kg.
 
Pan Cai
# 2059
1x10 Kg.
 
Thai Style Coriander
# 2065
1x2 Kg.
Vietnamese Tong Ho
 
Vietnamese Tong Ho
# 2076-1
1x4 Kg.
Chinese Tong Ho
 
Chinese Tong Ho
# 2078-2
1x4 Kg.
MAOXIONG
Water Caltrop
# C050-1
1x1 Kg.
UNIPRO PERELLO
Kai Choi
# 2018
1x8 Kg.
UNIPRO PERELLO
Kai Lan
# 2021
1x5 Kg.
Ong Choi
UNIPRO PERELLO
Ong Choi
# 2030-2
1x5 Kg.
UNIPRO PERELLO
Shanghai Pak Choi
# 2039
1x8 Kg.
UNIPRO PERELLO
Cellery
# 2063
1x6 Kg.
Poi Choi (Wild Spinach)
UNIPRO PERELLO
Poi Choi (Wild Spinach)
# 2066-3
1x5 Kg.
UNIPRO PERELLO
Vietnamese Tong Ho
# 2076
1x5 Kg.
Am Choi
# 2000
1x6 Kg.
Mini Choi Sam
# 2003-1
1x7 Kg.
Mini Pak Choi
# 2024-1
1x6 Kg.
Pak Choi
# 2037-2
1x8 Kg.