Pickles & Chutney

  
  
Munt Chutney
# 4597-4
12 X 190 GR
Knoflook Chutney
# 4597-5
12 X 190 GR
Panipuri Concentraat Chutney
# 4597-6
12 X 190 GR
Schezwan Chutney
# 4597-7
12 X 190 GR
Date en Tamarinde Chutney
# 4597-8
12 X 230 GR
Zoete Mango Chutney
# 4597-9
12 X 230 GR
PATAK'S
Scherpe Mango Chutney
# 4550-1
6 X 340 GR
PATAK'S
Zoete Mango Chutney
# 4554-1
6 X 340 GR
PATAK'S
Chili Pickle
# 4592-1
6 X 283 GR
PATAK'S
Hot Lime Pickle
# 4598-1
6 X 283 GR
PATAK'S
Mild Lime Pickle
# 4600-1
6 X 283 GR
PATAK'S
Mild Mango Pickle
# 4606-1
6 X 283 GR
PATAK'S
Hot Mango Pickle
# 4608-1
6 X 283 GR
PATAK'S
Mixed Pickle
# 4614-1
6 X 283 GR
Mixed Pickle
# 4614-5
6 X 1 KG