Sirops

  
  
HALE'S BLUE BOY
Sirop Sala 90% Sach.
# 4644
12 X 710 ML
HALE'S BLUE BOY
Sirop Fraise 83% Sach.
# 4645-0
12 X 710 ML
HALE'S BLUE BOY
Sirop Crème Soda 81% Sach.
# 4646-0
12 X 710 ML
HALE'S BLUE BOY
Sirop Rose 82% Sach.
# 4647-20
12 X 710 ML
O'FOOD
Sirop de Grenade Hong Cho 90% Sach.
# 4657
12 X 900 ML
O'FOOD
Sirop de Myrtilles Hong Cho 90% Sach.
# 4658
12 X 900 ML
O'FOOD
Sirop de Framboise Hong Cho 90% Sach.
# 4659
12 X 900 ML
Sirop Rooh-Afza 88% Sach.
ROOH-AFZA
Sirop Rooh-Afza 88% Sach.
# 4085-1
12 X 750 ML
Sirop de Gingembre
ZENA
Sirop de Gingembre
# 1665
12 X 750 ML
Sirop de Gingembre (S. Sucre)
ZENA
Sirop de Gingembre (S. Sucre)
# 1665-1
12 X 750 ML
Sirop d'Hibiscus
ZENA
Sirop d'Hibiscus
# 1666
12 X 750 ML
Hibiscus et Sirop de Gingembre
ZENA
Hibiscus et Sirop de Gingembre
# 1666-1
12 X 750 ML
Sirop de Tamarin
ZENA
Sirop de Tamarin
# 1667
12 X 750 ML
Sirop de Citron Vert
ZENA
Sirop de Citron Vert
# 1668
12 X 750 ML