Gâteaux de riz

  
  
JONGGA
Rice Cake Tubular (Stick)< 1°C
# 3025-1
10x500 Gr.
JONGGA
Rice Cake Tubular (Stick)< 1°C
# 3025-2
5x1 Kg.
Rice Cake Tubular (Stick) MINI
JONGGA
Rice Cake Tubular (Stick) MINI
# 3025-3
5x1 Kg.
JONGGA
Rice Cake (Ball) < 1°C
# 3026-1
10x500 Gr.
JONGGA
Rice Cake (Sliced) < 1°C
# 3027-1
10x500 Gr.
JONGGA
Rice Cake (Sliced) < 1°C
# 3027-2
5x1 Kg.
YUANFU
Fresh ShanXi Noodles <7°C
# 3040
24x400 Gr.
YUANFU
Fresh LanZhou Noodles <7°C
# 3041
24x400 Gr.
YUANFU
Fresh Shanghai Noodles <7°C
# 3042
24x400 Gr.
YUANFU
Fresh Handmade Noodles <7°C
# 3043
24x400 Gr.
YUANFU
Fresh Jianshui Noodles <7°C
# 3044
24x400 Gr.
YUANFU
Fresh Longevity Noodles <7°C
# 3045
18x500 Gr.
YUANFU
Fresh Spinach Noodles
# 3046
24x400 Gr.
YUANFU
Fresh Purple Potato Noodles
# 3047
24x400 Gr.
Fresh Carrot Noodles
YUANFU
Fresh Carrot Noodles
# 3048
24x400 Gr.
Fresh Pumpkin Noodles
YUANFU
Fresh Pumpkin Noodles
# 3049
24x400 Gr.