Plats surgelés

  
  
BIKANO
Instant Idli
# DV9011
20 X 300 G
BIKANO
Plain Dhokla
# DV9012
24 X 350 G
BIKANO
Instant Punjabi Choley
# DV9014
12 X 300 G
BIKANO
Instant Veggie Burger Patty (6 pcs.)
# DV9017
24 X 360 G
COOK TOK
Topokki Home Kit Piquant & Doux
# DV5122-1
16 X 570 G
COOK TOK
Topokki Nouille Home Kit Piquant & Doux
# DV5122-2
16 X 550 G
COOK TOK
Topokki Home Kit Poivre Noir Épicé
# DV5122-3
16 X 570 G
SYNEAR
Bâtonnets Frits
# DV6125
12 X 450 G