Dessert mixes

  
  
ARAWAN
Flour for Coconut Pudding
# 7872
10x1060 Gr.
BIRD'S
Custard Powder
# 7770
12x600 Gr.
BIRD'S
Custard Powder
# 7772
12x300 Gr.
BIRD'S
Custard Powder
# 7773
4x3 Kg.
Cake Flour (Layer Cake)
# 7866
10x1 Kg.
LADY B
Custard Powder
# 7761
24x500 Gr.
LADY B
Custard Powder
# 7762
4x2 Kg.
LION
Custard Powder
# 7760
24x300 Gr.
MADAM PUM
Instant Thai Dessert Lod Chong
# 7730
30x130 Gr.
MADAM PUM
Instant Three Mix Dessert
# 7732
24x230 Gr.
TORTO
Instant Sesame Dessert
# 5375-2
20x160 Gr.