Dim Sum (dumplings)

  
  
BIBIGO
Mandu Kimchi & Pork
# DV1734-1
15 X 525 G
BIBIGO
Mandu Korean BBQ
# DV1735-1
15 X 525 G
BIBIGO
Dumpling Chicken & Vegetable
# DV1736
15 X 560 G
BIBIGO
Dumpling Pork & Vegetable
# DV1737
15 X 560 G
BIBIGO
Mandu Kimchi & Chicken
# DV1739-1
12 X 600 G
Mandu Prawn Mini
BIBIGO
Mandu Prawn Mini
# DV1740-1
16 X 360 G
Dumpling Chicken & Coriander
BIBIGO
Dumpling Chicken & Coriander
# DV1741
15 X 560 G
BIBIGO
Gyoza Shrimp
# DV1742
16 X 400 G
BIBIGO
Gyoza Korean BBQ Vegan
# DV1744
10 X 300 G
BIBIGO
Fried Chicken Sweet & Spicy Korean Style
# DV1747
20 X 350 G
BIBIGO
Fried Chicken Sweet & Spicy Korean Style
# DV1747-01
10 X 350 G
BIBIGO
Mandu Kimchi
# DV1755
20 X 350 G
BIBIGO
Mandu Korean Chive & Vegetable
# DV1756
20 X 350 G
BIBIGO
Mandu Japchae
# DV1757
20 X 350 G
BIBIGO
Rice Ball Bibimbab
# DV1763
12 X 500 G
BIBIGO
Rice Ball Bulgogi
# DV1764
12 X 500 G
Sieuw Maai Pork 20 PCS
# DV1402-1
20 X 400 G
Sieuw Maai Pork 40 PCS
# DV1403-1
10 X 800 G
Sieuw Maai Beef 20 PCS
# DV1403-3
20 X 400 G
Sieuw Maai Beef 40 PCS
# DV1403-4
10 X 800 G